Rotator, Novatron, 3D-Koppi ja Infrakit järjestivät tammikuussa koneohjaukseen ja älykkääseen maan- tiivistykseen keskittyvän luentopäivän Siilinjärvellä. 3D-koneohjaus valtaa alaa yhä enemmän, ja jatkossa sitä pyritään soveltamaan myös maantiivistyksessä homogeenisen tiivistystuloksen saavuttamiseksi. Bo- mag, Rotator, Novatron ja Infrakit kehittävät yhdessä ketjua, joka liittää jyrät osaksi työmaan 3D-järjestel- mää.

3D-koneohjaus on ollut käytössä kaivavissa ko- neissa jo jonkin aikaa, mutta maantiivistyksessä asia on uusi. Koko 3D-prosessi suunnittelijan työpöydältä työkoneen ohjaamoon vaatii useamman pelurin yh- teistyötä. Näitä kaikkia osapuolia kuultiinkin mielen- kiintoisen päivän aikana.

Pilvipalvelu Infrakit tuo omien sanojensa mu- kaan digitalisaation infratyömaille. Startup- yritys on toiminut Suomessa yli viisi vuot-
ta ja sen perustivat yhteistyössä Oulun Yliopisto, Destia ja Novatron. Tuolloin vuonna 2010 työ- maan tiedot vietiin yleensä muistitikulla työko- neille, mistä aiheutui aina viivettä. Projektin tie- tojen pitäminen reaaliajassa oli myös jokseenkin mahdotonta. Infrakit perustettiin helpottamaan ja nopeuttamaan tämän tiedon kulkua. Homma vietiin niin sanotusti pilveen.

”Meidän pilvipalvelumme on puuttuva link- ki suunnittelun, toteutuksen ja valvonnan välillä. Olemme myös laitteistoriippumaton toimija eli teemme yhteistyötä Novatronin lisäksi esimerkik- si Leican ja Trimblen kanssa. Infrakit toimii kah- teen suuntaan. Se tarjoaa suunnitelma-aineiston työmaalle ja kerää myös dataa työmaalta toiseen suuntaan. Järjestelmän avulla liikutaan työtilan- teessa reaaliajassa ja työmaan todellinen tilanne on Infrakitin avulla kaikkien osapuolien tiedossa kokoajan”, kertoo myyntipäällikkö Toni Louhisola.

Infrakitia on käytetty useiden eri kaupunki- en kuten Espoon, Oulun, Lahden, Turun ja Tam- pereen eri projekteissa. Myös Destia, YIT, Skanska, Liikennevirasto ym. hyödyntävät järjestelmää.
Yksi mittavista projekteista, missä YIT hyödyntää Infrakitia, on E18 Hamina-Vaalimaa -moottoritietyömaa. Tämä käy selville Infrakitin referenssiartikkeleista.

Laatupäällikkö Jussi Laamanen kertoo, että viiteen eri hankeosaan jakaantuneelle projektil- le oli tavoitteena saada yksi yhteinen käytäntö. Infrakitiä käyttääkin työmaapäälliköiden, työn- johdon ja mittahenkilöstön lisäksi 22 koneohjat- tua työkonetta.

Suunnitteluaineistoa kertyy kaikkiaan noin 40 000 sivua ja sen päälle erilaisia dokumentteja vielä noin 30 000 sivua. Infrakitin avulla tämä si- vumäärä pienenee, ja kaikki kulkee mukana nyt sähköisenä tabletissa. Laamasen mukaan turhat päällekkäisyydet ovat niin ikään vähentyneet rei- lusti.

Infrakitin dokumentteihin ja karttapohjiin voidaan liittää myös työmaan eri vaiheista valo- kuvia jotka automaattitoiminnon avulla lukittu- vat oikeaan kohtaan kartalle.

”Infrakit on helpottanut todella paljon pro- jektien seuraamista. Nyt ei tarvitse joka asian ta- kia ajaa pitkiä matkoja toimistolta työmaalle, kun kaikki tapahtuu reaaliaikaisena omalla tietokone- ruudulla. Tämä Hamina-Vaalimaa -hankekin kun on yhteensä 32 kilometriä pitkä. Ennen jonkin tiedon kulkemiseen työmaalta toimistolle meni pahimmillaan useita kuukausia, nyt ollaan reaa- liajassa”, päättää Laamanen.

Hamina-Vaalimaa -työmaalla on myös ha- vaittu, että konekuskit hyödyntävät järjestelmää tehokkaasti. Kaivamalla mennään sentin tarkkuu- della. Kustannus- ja aikasäästöt voivatkin olla merkittävät.

Esimerkiksi Destian mallipohjaisesti toteu- tettujen urakoiden läpimenoajan on huomattu lyhentyneen parhaimmillaan jopa 25 prosenttia verrattuna perinteisiin työtapoihin.

”Nyt teemme yhteistyötä myös Rotatorin ja Bomagin kanssa maantivistyksen saralla. Pyr- kimyksenä on saada jyriltä tuleva tiiveysmittarin tieto osaksi työmaan dokumentointia”, lopettaa Infrakitin Louhisola.

3D-Koppi mallintaa

3D-Koppi Oy

Vuonna 2013 perustettu 3D-Koppi viittaa jo ni- messään, mille sektorille se suuntautuu. Infra- alan digitaalisen rakentamisen palvelut, mää- rälaskenta ja dokumentointi ovatkin yrityksen toimintaa omimmillaan. Koneohjausmallien luominen suunnitteluaineiston pohjalta on yksi merkittävimmistä osa-alueista.

”Olemme tehneet koneohjaukseen malleja omakotitalon pohjatyömailta aina kymmenien miljoonien kaavahankkeisiin saakka. Autamme niitä, joilla ei ole omaa ammattitaitoa tai aikaa mallien luomiseen”, aloittaa Iiro Villman.

”Mikään suunnitteluohjelmisto ei tällä het- kellä tuota YIV-ohjeiden (Yleiset inframallivaati- mukset) mukaisia malleja. Valmiita koneohjaus- malleja ja tiedostomuotoja pitääkin muokata”.

”Saamme alkutietoina dwg-muodossa suunnitelmakartan/asemapiirustuksen. Täy- dentävät pdf-muodossa olevat suunnitelmat ja työselosteet hyödynnetään järjestelmään. Mal- linnusperusteet sovitaan urakoitsijan kanssa ja aineisto toimitetaan sitten sähköisesti asiakkaal- le”, jatkaa Villman.

Edut ovat kiistattomat. Tarkkuus paranee ja odotusajat pienenevät. Aineisto saadaan ker- ralla oikein ja se on aina saatavilla. Muutoksia on helppo tehdä suunnitelmiin.

Myös massojen kuljettamisen suunnittelu helpottuu ja toteutuneet massamäärät lasketaan toteumapisteiden mukaan. Koneohjausjärjestel- mät ovat tärkeässä roolissa toteumatiedon kerää- misessä. 3D-Koppi perustaa myös projektit Infra- kitiin asiakkaan niin halutessa. Myös työmaa-ai- kaisessa käytössä opastetaan.

3D-Koppi toimittaa tilaajan käyttöön pe- rinteiset toteumapiirustukset tulosteina. Infrakit tarjoaa tätä laajemman aineiston tilaajan tarkas- teltavaksi. Kaiken kaikkiaan urakoitsija pystyy näi- den nykyaikaisten työvälineiden avulla helposti osoittamaan luotettavasti, kuinka työt on tehty ja vastaako toteuma suunnitelmia.

Paikannus jyriinkin

Novatronin koneohjausjärjestelmät hyödyntä- vät Infrakitin ja 3D-Kopin tarjoamia ratkaisuja. Koneohjausjärjestelmiä on tarjolla useita lähtien yksinkertaisesta Xsite Easystä päätyen täysverisiin 3D-järjestelmiin. Kaivavissa koneissa järjestelmiä on Suomessa jo laajalti käytössä. Nyt Xsite Pro 3D on saamassa myös jyräsovelluksen. Se sisältää kaikki samat ominaisuudet kuin muutkin Xsite Pro 3D -sovellukset. Yksinkertaistettuna voisi sa- noa, että tiivistysarvo tulee Bomagilta ja paikka- tieto Novatronilta.

”Jyräsovellus käyttää täysin samoja kom- ponentteja kuin kaivavakin kalusto. Antenneja on kaksi. Bomag mahdollistaa meille pääsyn yk- sivalssijyrän koneen keräämään EVIB-tiivistysar- voon, joka kertoo milloin tiivistys on tehty opti- miinsa. Järjestelmä voidaan ottaa käyttöön Terra- meter Professional tiiveysmittarilla varustetuissa yli viiden tonnin painoisissa yksivalssijyrissä”, ker- too Teemu Virtanen Novatronilta.

Perinteinen jyrääminen ilman paikannusta kuluttaa enemmän aikaa ja rahaa. Dokumentoin- tikaan ei ole välttämättä ajan tasalla. Saatu tiive- ysarvo ei kerro maaperän kantavuudesta tai tiive- ysarvot eivät ole vertailukelpoista eri jyrien välillä. Novatronin järjestelmän ja Bomag-yksivalssijyrän avulla voidaan jyräämistä tehdä jatkuvalla ajol- la ja tarkkuudeksi luvataan noin 20 millimetriä.

Tiiveystiedon hyödyntämisen avulla ylitys- kerrat optimoidaan. Näytöllä värikoodaus kertoo kuljettajalle, milloin annettu tiivistysarvo on saa- vutettu. LED-valoin toteutettu ”kaistavahti” pitää jyrän oikeassa ajolinjassa. Ensimmäinen 3D-jyrä on tavoitteena esitellä Mansen Mörinöillä.

Osa julkaisusta 3D-koneohjaus tulossa maantiivistykseenkin, Koneporssi lehti (3/2017).